Evaluatieverslag van de Open Ateliers Jordaan 2018

Dit verslag is gebaseerd op de antwoorden van kunstenaars op de digitale enquête, aanvullende mailberichten van kunstenaars ende respons van bezoekers op de WIN ART kaarten en de plenaire bespreking van deze uitkomsten op 14 juni.

Aantal respondenten

36 van de 47 kunstenaars hebben de enquête ingevuld.
Dat is 76,5% (vergelijkbaar met 2016 – toen heeft 80% van de kunstenaars dat gedaan). Vier kunstenaars hebben aanvullende opmerkingen en aanbevelingen per mail gestuurd. Er zijn er 179 WIN ART kaarten ingeleverd. Dat is circa 12% van het aantal bezoekers (zie verder).

Opbouw:
Dit verslag is opgebouwd uit drie hoofdvragen:

 1. Was het een succes?
 2. Zijn de doelstellingen behaald?
 3. Was de organisatie ondersteunend.

Per hoofdvraag worden deelvragen besproken en conclusies getrokken.
Het verslag wordt afgesloten met een algemene conclusie.

Hoofdvraag 1: Was het een succes?


Deelnemers

Er deden 47 kunstenaars mee, in 2016 waren dat er 66. Dus 21 minder!
89% van de respondenten geeft aan in 2020 weer meer mee te doen (11% niet)

7 kunstenaars (19%) deed voor de eerste keer mee (in 2016 was dat 32%) Voor meer dan de helft van de kunstenaars was het de 3eof de 4ekeer en een kwart van de kunstenaars doet al langer dan 5 jaar mee. Als je ervan uit gaat (aanname) dat van de mensen die de enquête niethebben ingevuld ook 11% de volgende keer niet meedoet, dan kunnen we in 2018 van de bestaande groep dus zo 42 kunstenaars verwachten.

Bij de bespreking werd nog opgemerkt dat het aantal atelier-ruimtes en daarmee het aantal kunstenaars in de Jordaan vermindert. Nu doen echt alleen kunstenaars uit de Jordaan mee – we kunnen overwegen (daarbij) in de Jordaan ruimte bieden voor kunstenaars niet niet in de Jordaan wonen / werken. En de vraag is hoe we jongere kunstenaars kunnen betrekken.

Conclusie:
Gezien het animo van de deelnemende kunstenaars zijn de Open Ateliers Jordaan 2020 niet in gevaar, maar het aantal deelnemers daalt gestaag (trend) en het is dus belangrijk om nieuwe kunstenaars te werven.

Bezoekers

Het gemiddeld aantal bezoekers per kunstenaar was:

Zaterdag Zondag Maandag
75 125 110

In de drie dagen kwamen er gemiddeld 310 bezoekers per kunstenaar, dat zijn er 179 minder dan in 2016 (489) 80% van de respondenten was tevreden over dit aantal (in 2016 was dit 94%).

De volgende rekensom is statistisch geheel onverantwoord, maar: als we ervan uitgaan dat een bezoeker gemiddeld zo 10 kunstenaars bezoekt, betekent dit dat er (4,7 x 310 =) totaal plm. 1500 bezoekers zijn geweest

Uit de WIN ART kaarten blijkt dat mensen op verschillende wijze zijn geattendeerd op dit event:

Via vrienden / bekenden 38
Wijkkrant Jordaan / Gouden Reael 35
Posters in de stad 34
Website / gegoogeld 27
Nieuwsbrief 23
Flyer 14
Facebook 13
Parool / NRC / Klei magazine 4/2/1

Daarbij heeft 96% van de kunstenaars/respondenten zelf nog extra aan publiciteit gedaan.
In 2016 was dat 87%. Deze uitkomsten zijn (in relatie met de kosten) nuttig bij het verder nadenken over de PR-activiteiten voor de volgende editie.

Uit de WIN ART kaarten krijgen we een beeld van de belangstelling van de bezoekers. Zij schrijven als invulling van onze vraag:

Een bezoek aan de open ateliers Jordaan betekent voor mij ….antwoorden die betrekking hebben op:

Cultuur / kunst 79 x
Ontmoeting / de buurt (maatschappelijk) 45 x
Kunst kopen (Commercieel) 5 x
Anders (bijv. ‘gezellige dag’, ‘genieten’) 43 x

Dat valt samen met de doelstellingen die wij hadden geformuleerd (kunst, ontmoeting, Jordaan)

In de reacties per mail schrijven kunstenaars/respondenten over dit onderwerp:

 • Zoals tot nu toe elk jaar hele leuke en geïnteresseerd bezoekers met genoeg potentieel.
 • Wellicht meer specifieke PR op kunstliefhebbers en flyeren bij toeristische plekken volgende keer?

Conclusie:
Het aantal bezoekers loopt terug. Waarom is de vraag. De meeste mensen komen voor de kunst, de ontmoeting en de Jordaan. Vragen:Is het aantal potentieel geïnteresseerden in dit type evenementen dalend? Of weten wij geïnteresseerden niet te bereiken? Of zijn er (te)veel van dit soort routes / beurzen in Amsterdam / onderscheiden wij ons daar niet van.. (meer van hetzelfde) of zijn er te weinig nieuwe kunstenaars / nieuw werk?

Verkoop
75% van de deelnemers heeft werk verkocht. Dat is vergelijkbaar met 2016 (74%)
De omzet ligt wel lager dan in 2016. Die is gemiddeld per respondent 207,46.
In 2016 was dat 826,17.

Er zijn wel meer mensen benaderd door galeries, bezoekers etc. over toekomstige exposities of verkoop/opdracht voor werk na de OAJ. Dat geldt nu voor 47% van de respondenten (2016: 30%)

Van de reacties op de WIN ART kaarten geven 5 bezoekers expliciet aan dat zij komen om kunst te kopen.

Conclusie:
Het aantal bezoekers dat werk koopt is veel groter dan het aantal bezoekers dat (op de WIN ART kaart) zegt hiervoor te komen. Deelname als kunstenaar biedt een zeer reële kans tot verkoop en/of vervolg, maar dit is niet gegarandeerd.

Rondleidingen
Er was weinig animo voor de rondleidingen. Vaak meldden zich 1,2 of 3 mensen per rondleiding;meen aantal rondleidingen (zo 4 à 5x) is niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. Positieve uitschieter: de route Keramiek – die had 6x zo rond de 3-5 deelnemers.

Op grond van de mondelinge feedback van de deelnemers waren de rondleidingen leuk en interessant. 36% van de kunstenaars/respondenten geeft de rondleidingen een voldoende en ruim 40% is uitgesproken positief. Bijna een kwart van hen is niet tevreden. Deze uitkomst is vergelijkbaar met die van 2016. Ook in de reacties per mail komt deze kritiek tot uiting:
Voor de volgende keer is mijn suggestie om niet meer elke rondleiding 6 keer aan te bieden, maar 1 keer in de loop van het weekend.
Op de bespreking werd nog opgemerkt dat de rondleidingen eerdere jaren wel succesvol waren. Er waren er toen wel minder en ook minder vast aan een bepaald thema.

N.B. Er is ook een fout in de enquête gemeld:
Bij de vragen over de rondleidingen en lezingen moet je iets invullen anders kan je niet verder met de vragen. Ik heb daar geen enkele kijk op en daarom heb ik maar voor het middelste antwoord gekozen “voldoende” maar daar bedoel ik dus mee: “geen mening”.  Het oordeel ‘voldoende’ moet hier dus worden genuanceerd.

Conclusie:
De rondleidingen staan ter discussie. De animo is gering en de kosten (tijd en geld) zijn relatief hoog, maar dat kan ook liggen aan de wijze waarop ze dit jaar zijn georganiseerd (aantal en inhoud)

Lezingen
De lezingen zijn goed bezocht. Zaterdag plm. 12 bezoekers, zondag en maandag zat de zaal vol (25-30 bezoekers). De respondenten (kunstenaars, dus niet per se bezoekers) zijn overwegend positief – bijna 88% vindt de lezingen voldoende-goed-uitstekend.

Het oordeel voldoende (45%) moet hier dus ook worden genuanceerd (geen ruimte voor geen mening)In de reacties per mail wordt de volgende suggestie gedaan:

 • De lezingen om 10.30 uur laten beginnen. Nu was het vaak rennen en afkappen van de lezing om weer op tijd terug te zijn in het atelier, terwijl de lezing interessant was. Dan heb je tijd voor uitloopmogelijkheid en vragenkwartiertje. Is relaxter voor deelnemende kunstenaars.
 • Om meer mensen bij de lezingen te krijgen: Specifieke PR voor lezingen op Facebook Vooraf / extra events aanmaken en iedereen daarvoor uitnodigen

Conclusie:
De lezingen zijn een succes. Er zijn kleine punten voor verbetering.

WIN ART actie
8% van de kunstenaars/respondenten is matig tevreden over de WIN-ART actie. De overige 92 % is (heel) positief (niemand heeft hier ‘geen mening’).
De oogst is

 • 179 adressen van geïnteresseerde bezoekers (vasthouden voor 2020!)
 • inzicht in de wijze waarop mensen geattendeerd zijn op de open Ateliers Jordaan (zie verder)
 • inzicht in de interesse van de bezoekers (zie eerder)

In de bespreking werd geopperd om de Win ART kaarten nog beter te benutten door scherpere vragen te stellen en bijvoorbeeld een ‘nameting’ te doen bij de deelnemers.

Conclusie:
De WIN ART actie is een succes. Het is belangrijk om te weten waar de kritiek zich op richt en deze als punten voor verbetering mee te nemen naar de volgende keer.

Hoofdvraag 2: Zijn de doelstellingen behaald?


Voor de Open Ateliers Jordaan hebben wij doelstellingen geformuleerd. Vraag is of de Open Ateliers hebben bijgedragen aan het realiseren van deze doelstellingen. Op basis van bovenstaande informatie en onze ervaringen kunnen / durven wij hier de volgende uitspraken over doen:

 1. Tijdens de Open Ateliers Jordaan stellen de kunstenaars hun ateliers open en stellen zij en de bezoekers zich open voor nieuwe ontmoetingen, ideeën en ervaringen.
  Ja, dat is zeker gebeurd en, mede gezien de reacties op de WIN ART-kaarten: met succes.
 1. Bekendheid van de kunstenaars en hun werk.
  Ja, dat is zeker gebeurd. Gemiddeld 310 bezoekers mag dan minder zijn dan vorig jaar. Het is voor elke kunstenaar een scala aan nieuwe mensen die het werk voor het eerst zien en daar belangstelling voor tonen.
 1. Profilering van de  creatieve  industrie in  deze  buurt
  We hebben geen andere creatieve ondernemers betrokken (zoals bijvoorbeeld galeries of .. ) willen we dit ? Of is deze doelstelling niet van toepassing?
 1. Community-vorming voor en door de deelnemers
  Dat is zeker gebeurd en met succes. Echt bijna alle kunstenaars hebben zich ingezet en open en positief bijgedragen.  Het succes van de Open Ateliers Jordaan 2018 is te danken aan de betrokkenheid van al deze kunstenaars.
 1. Sociale samenhang, leefbaarheid en trots op de eigen Jordaan
  Bijdragen aan de trots is zeker gebeurd. Dat blijkt ook uit de reacties op de WIN ART kaarten. 45% van de antwoorden gaan over de Jordaan als bijzondere plaats. De meesten van hen wist van de Open Ateliers door de wijkkrant. Van verbindingen met de buurt is sprake als je naar de sponsoren kijkt: 28 ondernemers / organisaties in onze buurt zijn partners van dit evenement.
 1. Economische effecten voor creatieve ondernemingen, winkels en horeca.
  Ongetwijfeld heeft dit event economische effecten voor de ondernemingen in de buurt. We hebben dit niet gemeten / nagevraagd.

Conclusie:
De doelstellingen zijn in hoge mate bereikt.

 Hoofdvraag 3: Was de organisatie ondersteunend?


De website
98% van de deelnemers is tevreden over de website, in 2016 was dat 94% .
Verbeterpunten die worden genoemd zijn:

 • De beelden op de persoonlijke pagina’s volledig tonen (wordt nu afgesneden)
 • De kaart met alle kunstenaars is te complex voor een telefoontje

Conclusie:
Het ontwerp / format van de website is voor de volgende keer weer bruikbaar.
Onderzocht moet worden of de verbeterpunten oplosbar zijn.

 De organisatie
De kunstenaars / respondenten zijn heel tevreden over de organisatie in het algemeen. 6% van de respondenten geeft een voldoende, 44% goed en 50% uitstekend.

En dat geldt voor alle deelaspecten:
86% is tevreden over de inzet van collega’s (dat was in 2016 79%) 12% heeft hierover geen mening en maar 2% is hier ontevreden over.
Dorinde krijgt als coördinator van alle respondenten een dikke pluim: 45% goed en 55% uitstekend. En dat geldt bijnaook voor het bestuur: 12% voldoende, 30% goed en 58% uitstekend.

Dit is ook te lezen in de reacties per mail:

 • Fijn dat Dorinde alle ateliers is langsgegaan om te kijken hoe het ging!
 • Nogmaals hartelijk dank!!!!voor de organisatie en enorme inzet van het hele bestuur en coördinatie!!!
 • Ik vond het tot nu toe mijn leukste jaar, en dan vooral gezien de samenwerking/contact met mijn medekunstenaars, vooraf, en, achteraf, voorpret ipv ergernis! Niet alleen mijn groepje maar ook de organisatie heeft daar zeker aan bijgedragen!
 • De sfeer onderling was dit jaar voelbaar anders.
 • Ik vond de updates aan het einde van elke dag erg leuk, dat geeft een gevoel van betrokkenheid, heel goed!
 • Ik dank jullie voor de uitstekende OAJ die we gehad hebben. Grote klasse!

En er is ook kritiek: in een reactie wordt er melding van gemaakt dat verschillende logistieke dingen rommelig verliepen. Voorbeelden: de organisatie en inzet van de werkgroep lezingen, het uitdelen van de vlaggen en het gebruik ervan, de bewegwijzering, de afwezigheid van OAJ-materiaal bij de kunstenaars en de afwezigheid van de kar op het Leidseplein.

Conclusie
Wat de organisatie betreft zijn er verbeterpunten maar er is, in goede samenwerking met en tussen de kunstenaars, de coördinator en het bestuur een stevige basis voor de organisatie van de Open Ateliers Jordaan 2020.
Het bestuur is klein. Het zou goed zijn om een kerngroep (of zoiets) te vormen voor de continuïteit (events, levend houden social media, ..)
Om de verbinding (community) vast te houden, kunnen wij (bijvoorbeeld) in de komende tijd elkaar blijven ontmoeten bij interessante (kunst gerelateerde) activiteiten van de Open Ateliers Jordaan..

 In de bespreking hebben met elkaar ideeën voor versterking van de community uitgewisseld en verbeteringen / vernieuwingen voor de volgende editie geopperd (Pinksteren 2020) En wellicht gaan we ook meer / kleinere events tussendoor organiseren..

Afspraak is dat we na het zomerreces met een kerngroep ideeën uit gaan werken.
Er zijn veel interessante vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld: wie zijn wij als (groep) kunstenaars, waarin kunnen wij ons onderscheiden van andere kunstenaarsgroepen / routes? Zijn we wel een ‘groep’ anders dan dat we (toevallig) allemaal in de Jordaan werken/wonen? En hoe brengen we de maatschappelijke en commerciële doelstellingen goed met elkaar in evenwicht / zo dat zij elkaar versterken? In hoeverre houden we rekening met (allerlei) wensen en verwachtingen van (bepaalde) bezoekers? En kunnen we niet simpelweg 1x per jaar / twee jaar de ateliers open doen en het daarbij laten?

Alle kunstenaars wordt gevraagd wie er deel uit wil maken van die kerngroep en ook (dringend verzoek) om lidmaatschap van het bestuur te overwegen.
Na de zomer pakken we dit op.


Algemene Conclusie
De Open Ateliers Jordaan 2018 waren een succes.
Er zijn zo’n 1500 bezoekers geweest die voor het grootste deel kwamen voor de kunst in de Jordaan en voor de ontmoeting met de kunstenaars.
Drie kwart van de kunstenaars heeft werk verkocht en bijna de helft heeft nadere afspraken met galeries of belangstellenden gemaakt.
28 Ondernemers uit de buurt hebben als sponsor aan dit evenement bijgedragen.
De doelstellingen zijn in hoge mate bereikt.
En dit alles binnen het budget.

 

 

 

Evaluatieverslag van de Open Ateliers Jordaan 2018